Regulamin Formularza kontaktowego ExpertSender "Umów Demo"

§ 1
Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z Formularza kontaktowego ExpertSender „Umów Demo” dostępnego w serwisie internetowym ExpertSender (www.expertsender.pl).

§ 2
Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. ExpertSender - ExpertSender Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Norwida 1, 80-280 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000916101, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5862237116, REGON: 220775305;
 2. Serwis - serwis internetowy dostępny do adresem www.expertsender.pl;
 3. Formularz kontaktowy ExpertSender „Umów Demo” lub Formularz kontaktowy - formularz, w którym Użytkownicy www.expertsender.pl zamieszczają niezbędne informacje i dane w celu otrzymania odpowiedzi na przesłane zgłoszenie;
 4. Użytkownik - osoba korzystająca z Formularza kontaktowego w zakresie i na warunkach przewidzianym niniejszym Regulaminem;
 5. Usługa – usługa elektronicznie udostępniana przez ExpertSender za pośrednictwem Serwisu, określona szczegółowo w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 3
Określenie zasad dostępu Użytkowników do Usługi Formularza kontaktowego ExpertSender „Umów Demo”

 1. Dostęp do Formularza kontaktowego ExpertSender „Umów Demo” nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji oraz logowania.
 2. ExpertSender zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Formularza kontaktowego na czas nieoznaczony. Dostęp do Formularza kontaktowego ExpertSender „Umów Demo” jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
 3. Formularz kontaktowy ExpertSender „Umów Demo” służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością ExpertSender, w zakresie tematycznym w nim określonym.
 4. Formularz kontaktowy ExpertSender „Umów Demo” nie może być wykorzystywany do: korespondencji w ramach konkretnych spraw i postępowań prowadzonych przez ExpertSender (wszczętych lub zakończonych) jak również do składania skarg, petycji, ofert.
 5. Usługa świadczona przez ExpertSender za pośrednictwem Formularza kontaktowego przeznaczona jest przedsiębiorców w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.)

§ 4
Wymagania techniczne

 1. Do prawidłowego korzystania z Usługi oferowanej w ramach Serwisu Użytkownik we własnym zakresie musi zapewnić sobie dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego.

§ 5
Warunki korzystania z Formularza kontaktowego ExpertSender „Umów Demo” i zobowiązania Użytkownika

 1. Celem skorzystania z Formularza kontaktowego ExpertSender „Umów Demo” Użytkownik dokonuje czynności, na które składają się:
  • wypełnienie Formularza kontaktowego ExpertSender poprzez podanie następujących danych i informacji: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy, branża, numer telefonu, temat wiadomości i treść wiadomości;
  • potwierdzenie, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego wszystkie postanowienia;
  • potwierdzenie, że Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie/a;
  • potwierdzenie chęci kontaktu poprzez naciśnięcie na link zawarty w Formularzu kontaktowym ExpertSender - „Umów Demo”.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Formularza kontaktowego ExpertSender „Umów Demo” zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby bez jej pozwolenia oraz do niepodawania adresu e-mail lub numeru telefonu, którego nie jest właścicielem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznawania się ze zmianami w niniejszym Regulaminie.
 5. Użytkownikowi korzystającemu z Formularza kontaktowego ExpertSender „Umów Demo” przysługuje jednorazowa nieodpłatna konsultacja telefoniczna trwająca nie więcej niż 30 minut (zwana dalej „Darmową Konsultacją”).
 6. W przypadku zapisania się ponownie na Darmową Konsultację przez Użytkownika, który korzystał już z niej w przeszłości, ExpertSender zastrzega sobie prawo do odmowy przeprowadzenia Darmowej Konsultacji.

§ 6
Odpowiedzialność ExpertSender

 1. ExpertSender nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z informacji uzyskanych po wypełnieniu Formularza kontaktowego ExpertSender „Umów Demo”, w szczególności informacje te nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec ExpertSender.
 2. ExpertSender nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności do Formularza kontaktowego ExpertSender „Umów Demo” wynikający z przyczyn niezależnych od ExpertSender lub innych przyczyn technicznych związanych z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego i Serwisu.
 3. ExpertSender zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania oferowania niniejszej usługi korzystania przez Użytkowników z Formularza kontaktowego w każdym czasie, bez podania przyczyn.

§ 7
Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo złożyć ExpertSender reklamację, jeżeli Usługa udostępniana w Serwisie nie jest realizowana lub jest realizowana w sposób niezgody z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamacje Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contant@expertsender.com lub pisemnie na adres: ExpertSender S.A., ul. Norwida 1, 80-280 Gdańsk.
 3. Reklamacja powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko Użytkownika, nazwa firmy, dane kontaktowe: numer telefonu i adres e-mail oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty doręczenia reklamacji ExpertSender.

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. ExpertSender zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 2. W przypadku zmian Regulaminu zostaną one opublikowane w Serwisie przed dniem wejścia w życie zmian. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie i są wiążące dla Użytkowników z chwilą ich opublikowania w Serwisie.
 3. Brak akceptacji nowego lub zmienionego Regulaminu jest równoznaczny z rezygnacją z korzystania Usługi świadczonej za pośrednictwem Serwisu na podstawie niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.